Bonen

Bonen behoren tot de groep vlinderbloemigen die de eigenschap bezitten om vanaf hun ontwikkeling tot de bloemvorming, zelf in hun stikstofbehoefte te voorzien door wortelknolletjes te ontwikkelen
die stikstof uit de lucht omzetten in voor de plant bruikbare N (stikstof). Dit betekent dat bonen kunnen genieten van in de bodem aanwezige stikstof tot ze het stadium van de bloei bereikt hebben! Bonen houden van een vruchtbare humusrijke bodem met veel organisch materiaal. Vruchtafwisseling is evenwel belangrijk.

STAM- OF STRUIKBONEN:
Dit zijn de meest gebruikte namen voor dit belangrijk gewas. Struikbonen hebben een kortere groeitijd en een eenvoudiger teeltwijze dan stokslabonen. Bij gunstige weersomstandigheden kan er gezaaid worden vanaf half mei tot half augustus. De moderne en oogstzekerste zaaimethode is het zaaien op één rij, met een tussenafstand tussen de rijen van 70 à 80 cm. In de rijen worden om de 150 cm paaltjes geslagen van 50 cm boven de grond. Zodra het gewas een hoogte bereikt van ± 20 cm wordt langs beide zijden van het gewas een draadje gespannen dat het gewas zal ondersteunen. Naarmate de bonen doorgroeien dit herhalen. Zo wordt de bonenrij 2 à 3 maal gesteund en blijft het gewas recht. Licht en lucht houden het gewas droog en gezond. Er treedt een rijkelijke bloei in en er volgt een rijke en gezonde oogst aan mooie rechte boontjes. ALLE RASSEN ZIJN ZONDER DRAAD.

STAMSNIJBONEN of STRUIKSNIJBONEN
Een heerlijke malse groente, die regelmatig geplukt moet worden om de bonen niet te hard te laten worden. Zaaitijd en zaaiafstanden zijn zoals bij de stamslabonen.

STOKBONEN of STAAKBONEN
Dit zijn bonensoorten die van nature langs stokken of staken klimmen. De planten vormen daartoe ranken. Denk erom dat een gewas bonen langs staken erg veel wind vangt. De staken moeten dus zeer stevig in de grond staan. Bij het bepalen van de rijrichting moet u rekening houden met de meest heersende windrichting. Staakbonen kunnen per vierkante meter een grotere oogst opbrengen dan de lage soorten, maar zij hebben een langere groeiperiode nodig. Plaats de 2 tot 2,5 m lange stokken in twee rijen met een tussenruimte van 80 cm tussen de rijen, schuin naar elkaar toe en stevig in de grond. In de rij komen de stokken 40 cm van elkaar te staan. Bind de stokken ongeveer 30 cm onder de top aan elkaar, bind gelijktijdig in de lengterichting een nokstok mee. Maak de grond rondom de stokken één dag voor het zaaien goed vochtig en leg rond iedere stok 5 tot 6 bonen. De klimranken zullen altijd tegen de zon (links) om de stok klimmen, gelieve daar bij het eventueel opbinden rekening mee te houden. Ook de nieuwste methode, namelijk het telen langs gaas, kent veel succes. Hiervoor gebruikt men FLORA-klimnetten met een hoogte van 200 cm.

TUINBONEN of LABBONEN
Dit culinair zó uitmuntende groentegewas is veel te weinig bekend en verdient beslist alle belangstelling vanwege de tuinliefhebber die uit is op vernieuwing en goede smaak in de keuken weet te waarderen. Tuinbonen hebben meerdere argumenten om in de belangstelling te komen. Vooreerst is het het vroegst te telen bonengewas en bezit het naar alle waarschijnlijkheid eigenschappen die de Ziekte van Parkinson helpen verlichten. Hierover worden belangrijke onderzoeken uitgevoerd. Al deze feiten moeten zeker bijdragen tot een ruimere belangstelling voor deze groente. Tuinbonen kunnen gezaaid worden vanaf begin maart tot eind april. De minimum kiemtemperatuur bedraagt ± 5°C. Zaaien op regels met tussenafstand van 50 à 60 cm en 10 à 15 cm in de rijen. De gewashoogte is 80 à 100 cm. Aantasting door zwarte bonenluis komt veelvuldig voor en moet voor een goede opbrengst tijdig bestreden worden.

DROOGBONEN (struik- of stamboon)
Dit zijn hardschillige bonen, waarvan de volgerijpte zaden worden gedroogd om te bewaren en later gekookt te worden gegeten. De teelt en de zaaiwijze is volkomen gelijk aan die van de stamslabonen, alleen laat men de peulen aan de plant rijpen. De bonen droog en zo fris mogelijk bewaren, bij voorkeur in goed sluitende bokalen. Regelmatig controleren op bonenkevertjes die binnen de bonen kunnen zitten en de ganse voorraad vernietigen.

Bestel nu