Privacy policy

Algemeen

Voor BV ROGER DE BAERDEMAEKER is uw privacy van essentieel belang. In zoverre BV ROGER DE BAERDEMAEKER uw persoonsgegevens verwerkt, geschiedt zulks conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR) en van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegeven.

Zoals veel websites verzamelt deze website actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, formulieren of telefoon. Ook voor de verkoop van haar producten, verzamelt BV Roger DE BAERDEMAEKER informatie. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). Het verstrekken van bepaalde informatie is vaak een essentiële voorwaarde zonder dewelke we de verkoop van goederen of diensten aan de eindklant niet kunnen registreren en/of geen koop-verkoopovereenkomst kunnen afsluiten. Ook opdat u kunt genieten van bepaalde voordelen (zoals abonnementen op nieuwsbrieven of verdere informatie) of teneinde deel te kunnen nemen aan bepaalde activiteiten (zoals opendeurdagen of andere events), is het verstrekken van gegevens door de klant essentieel. Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld, vindt u verdere toelichting omtrent welke informatie noodzakelijk dan wel optioneel verstrekt dient te worden.

U kan elk moment uw gegevens voorkeuren wijzigen. Meer informatie daarover wordt verstrekt in deze privacyverklaring.

Toepassingsgebied

Onderhavige privacyverklaring is van toepassing op de gebruikers van de websites www.vlaamszaadhuis.be, www.rdbw.be en www.debaerdemaker.online alsook op alle (commerciële) relaties, hierin begrepen online diensten en alle mailings, tussen BV Roger DE BAERDEMAEKER, met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot) aan de Guido Gezellelaan 30 en hebbende als ondernemingsnummer 0415.949.163 (tel: 0032 (0)9 377 00 22 en 0032 (0)9 377 23 08 – email: info@vlaamszaadhuis.com), en haar bestaande en potentiële klanten.

Door gebruik te maken van de websites en diensten van BV Roger DE BAERDEMAEKER aanvaardt de gebruiker/klant dat door BV Roger DE BAERDEMAEKER bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden. Door onze websites te gebruiken verklaart de klant zich akkoord met de bepalingen van onderhavig privacy beleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via de websites van BV Roger DE BAERDEMAKER, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

BV Roger DE BAERDEMAEKER behoudt zich het recht voor onderhavige privacyverklaring aan te passen en / of te wijzigen. Wijzigingen zullen op voornoemde websites kenbaar worden gemaakt.

Verwerking en bewaring van persoonsgegevens

BV Roger DE BAERDEMAEKER verzamelt en verwerkt (o.a.) volgende persoonsgegevens van gebruikers van haar websites/klanten uitsluitend voor doeleinden van klantenbeheer (communicatie en facturatie) en in het kader van haar specifieke dienstverlening: 1) facturatiegegevens (naam, adres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, …); 2) contactgegevens zoals het e-mailadres en / of de telefoniegegevens van gebruikers van voornoemde websites en/of klanten; 3) persoonsgegevens zoals geslacht, naam, voornaam, aanspreking, tussenvoegsel, geboortedatum en geboorteplaats; en 4) aankoophistoriek.

Deze gegevens worden uitsluitend door BV Roger DE BAERDEMAEKER gebruikt: 1) teneinde de bestelde goederen te kunnen leveren aan de klant; 2) leveringen te kunnen opvolgen; en 3) de klant gericht, i.e. op grond van de bestellingshistoriek, op de hoogte te houden van nieuwe producten en acties, o.a. via mailings. De klant kan zich evenwel kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor elke vorm van direct marketing.

De persoonsgegevens van de gebruikers van de voormelde websites van BV Roger DE BAERDEMAEKER en/of van de klanten van BV Roger DE BAERDEMAEKER worden verwerkt op grond van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens van de gebruikers van de voormelde websites en/of van de klanten van BV Roger DE BAERDEMAEKER zullen uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt en zullen enkel mits uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk akkoord van de gebruiker/klant worden meegedeeld aan derden.

In zoverre een verwerking van de persoonsgegevens van personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt plaatsvindt, wordt overeenkomstig artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de expliciete toestemming van de ouder of de voogd gevraagd, waarbij deze laatste te allen tijde over het recht beschikt om de gegeven toestemming terug in te trekken. BV Roger DE BAERDEMAEKER zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze redelijkerwijs weet dat ze minderjarig zijn. Minderjarigen kunnen geen bestellingen plaatsen bij BV Roger DE BAERDEMAEKER, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders of voogd. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en over persoonsinformatie die zij verstrekken aan websites.

Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang u klant bent bij BV Roger DE BAERDEMAEKER. Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze leveringen mogelijk te maken, en zolang zulks is vereist voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor de bewijsvoering in het kader van de beslechting van gebeurlijke geschillen (cf. art. 9.4., tweede lid).

BV Roger DE BAERDEMAEKER verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen en heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk gebeurlijk verlies of misbruik te voorkomen. Mocht zich toch ongewild een handeling voordoen met persoonsgegevens die niet in onderhavige privacyverklaring werd vermeld, dan zal BV Roger DE BAERDEMAEKER – conform de wettelijke bepalingen ter zake – van deze handeling binnen de 72 uur melding doen aan de bevoegde autoriteit en de betrokken partijen hiervan op de hoogte stellen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens – klachten

Op grond van art. 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de gebruiker van voornoemde websites en/of de klant van BV Roger DE BAERDEMAEKER te allen tijde recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan hij/zij deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, kan hij/zij de persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking ervan.

Op uw verzoek verwijderen of anonimiseren wij kosteloos uw persoonlijke gegevens, zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in een of meerdere volgende gevallen: 1) uw account is het voorwerp van een nog niet volledig uitgevoerde verbintenis, zoals maar niet limitatief omschreven een nog openstaande klantenvordering en/of een hangend geschil dat nog niet d.m.v. een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen ook geen buitengewoon rechtsmiddel meer kan worden ingesteld is beslecht én waarvan de lastens de klant bestaande titel nog niet volledig is uitgevoerd; 2) met het oog op de bescherming van de legitieme zakelijke belangen van BV Roger DE BAERDEMAEKER zoals fraudepreventie en de veiligheid van andere gebruikers/klanten; 3) gedurende de wettelijk vereiste termijn om de eigen fiscale, boekhoudkundige en door de overheid dwingend opgelegde administratiefrechtelijke verplichtingen na te kunnen leven.

Een verzoek tot verwijdering of anonimisering wordt schriftelijk aan BV Roger DE BAERDEMAEKER gericht op het e-mailadres: info@rdbw.be. Er is een maximale behandelingstermijn van één maand.

Daarenboven heeft de gebruiker van voornoemde websites en/of de klant van BV Roger DE BAERDEMAEKER het recht een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn / haar persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden voorafgaand aan het verzoek reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd, in welk geval BV Roger DE BAERDEMAEKER het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kost die het nieuwe verzoek met zich meebrengt. BV Roger DE BAERDEMAEKER verbindt zich ertoe om binnen uiterlijk één maand na een verzoek zoals hoger bedoeld, het nodige te doen.

De gebruiker van voornoemde websites en/of de klant van BV Roger DE BAERDEMAEKER heeft zoals in art. 9.3. vermeldt het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn/haar persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De klant kan deze (gewijzigde) voorkeur op ieder ogenblik kenbaar maken, waarna BV Roger DE BAERDEMAEKER binnen een termijn van één maand het nodige doet om de klant definitief uit de mailings te verwijderen.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid van BV Roger DE BAERDEMAEKER of verzoeken zoals hoger beschreven kan de gebruiker van voornoemde websites en/of de klant van BV Roger DE BAERDEMAEKER ons contacteren via volgend e-mailadres: info@rdbw.be.

De gebruiker van voornoemde websites en/of de klant van BV Roger DE BAERDEMAEKER heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

Cookies

Voormelde websites van BV Roger DE BAERDEMAEKER gebruiken cookies teneinde deze websites beter af te stemmen op de behoeften van haar gebruikers / haar klanten. Het gebruik van cookies kan door de gebruikers van de websites steeds worden geweigerd, doch zulks kan de toegang tot bepaalde diensten belemmeren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Conform de terzake geldende wettelijke bepalingen mogen wij cookies op uw apparaat opslaan in zoverre ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.
Deze site maakt, net zoals alle andere sites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Omwille van veiligheidsredenen en om misbruik door flooding en spam te vermijden wordt uw IP-adres in bepaalde gevallen gelogd door de server.
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Gelinkte websites

Voormelde websites bevatten links naar andere websites. Onderhavige privacyverklaring geldt uitsluitend voor de websites vermeld in huidige privacyverklaring.

Veiligheid – beveiliging van uw data

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Wij hebben diverse beleidsmaatregelen genomen, waaronder maatregelen op het gebied van toegang en retentie, om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot en onnodige bewaring van persoonlijke gegevens in onze systemen.

Uw wachtwoord beveiligt uw gebruikersaccount. Daarom raden we u aan om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken en de toegang tot uw computer en browser te beperken.