Asperges

Praktische raadgevingen bij de teelt van asperges

VOORBEREIDING EN AANLEG VAN EEN ASPERGEVELD

De grondsoort Van het allergrootste belang is de keuze van de grondsoort. Asperges verkiezen namelijk een lichte, goed doorlatende zandgrond, met een hoog humusgehalte en een lage grondwaterspiegel. Het is dus aan te bevelen, indien mogelijk, de hoogst gelegen percelen te kiezen voor de aanleg van een aspergeveld.

Zodra men weet waar het aspergeveld zal aangelegd worden, kan men overgaan tot de voorbereiding van de bedden, waarin de aspergeplanten zullen geplant worden. Men gaat ervan uit dat de bedden een onderlinge afstand hebben van 160 cm. Omdat asperges aangelegd worden voor een productie- periode van 12 à 15 jaar, is het van het allergrootste belang de bedden, waarin de planten zullen komen, om te werken tot een diepte van 60, maar bij voorkeur 75 cm, waarbij grote hoeveelheden geteerde stalmest worden ingewerkt om de humuslaag op een maximale diepte te brengen, en de grond van een jarenlange reserve aan humus en organische bestanddelen te voorzien. Ook goede compost, turfstrooisel, cocopeat of gedroogde stalmest zijn bruikbaar.

Let vooral goed op de zuurtegraad van de grond. Afhankelijk van de grondsoort zal men streven naar een pH van 6,8 à 7 voor de lichtste gronden en van 6,5 à 6,8 voor de meer leemhoudende zandgrond. Een voldoende hoge pH zal u wittere en meer zuivere asperges leveren met een uitmuntende smaak. Indien nodig kan de zuurtegraad of pH van de grond verhoogd worden door toedienen van kalkhoudende meststoffen, bij voorkeur zeewierkalk, 250 à 400 g per m² is voldoende om een merkbare verhoging te bekomen en zal volstaan voor het eerste jaar. Eens deze voorbereidende grondbewerking ten einde, gaat men over tot bemesten van de bedden, bij voorkeur met samengestelde meststoffen zoals COMPO BLAUW PERFECT of FLORANID PERMANENT omwille van zijn langdurige en gering verzurende werking. De te gebruiken hoeveelheden per m² schommelen volgens de samenstelling. Zijn al deze voorbereidingen achter de rug kan men met een gerust gemoed het planttijdstip afwachten. Weersomstandigheden in acht genomen kan men stellen dat de tweede helft van maart het ideale planttijdstip is. Asperges worden geplant op een diepte van 25 cm onder het maaiveld. Hierbij gaat men als volgt te werk : op een kleine verhoging met een handvol grond, spreidt men de wortels van de aspergeplanten gelijkmatig open, met de knoppen of groeipunten in de lengterichting van de bedden, zodat de aspergeplanten zich in deze richting kunnen ontwikkelen, dit is zéér belangrijk bij het latere oogsten.

Plantafstand

Zet de planten op een onderlinge afstand van 20 à 25 cm in de rij. Plant in voldoende vochtige grond en dek de planten direct af met 8 à 10 cm grond. De grond vooral niet laten uitdrogen maar zonodig begieten of beregenen.

Gedurende de komende maanden kan men de verhoogde bermen regelmatig door schoffelen of harken om rond half augustus de greppels terug vlak te brengen. Nu is het van belang de nieuw aangelegde percelen onkruidvrij te houden. Men moet evenwel vermijden om de aspergebedden zelf vast te lopen. Ze moeten luchtig en doorlaatbaar gehouden worden. Om het aspergeperceel met succes onkruidvrij te houden, raden we het gebruik aan van kalkcyanamide à 400/500 g per 10 m² grondoppervlakte. Kalkcyanamide werkt structuurbevorderend, doodt kiemende onkruidzaden, insecten en slakken zonder gebruik van schadelijke stoffen. De pH of zuurtegraad wordt positief beïnvloed en de vrijkomende stikstof komt langzaam beschikbaar voor de planten. Voor het eerste groeijaar kan dit volstaan. Nu gaat onze volle aandacht naar de zich ontwikkelende aspergeplanten. Deze moeten vrij gehouden worden van zeer belangrijke belagers : de aspergekever en de aspergevlieg. Algemeen zal een bestrijding met KIOXY QUICK (INSECTICIDE 10 ME) zeer bevredigend resultaat geven.

TEELTZORGEN NA HET EERSTE GROEIJAAR

Het is bijzonder raadzaam om, zodra het aspergeloof in oktober/november is afgestorven, de totale stengel, tot aan de basis van de aspergeplanten, uit te trekken en te vernietigen of te verbranden, om zo de eventueel aanwezige aspergevliegen en aspergekevers geen overlevingskans te geven. Vergeet vooral niet de bedden met paaltjes of een ander merkteken aan te duiden, om bij het later opbermen de juiste lengterichting te kennen. Zodra de weersomstandigheden gunstig zijn (tussen half januari en eind februari) is het aan te bevelen een bijkomende bemesting met patentkali toe te dienen aan een dosis van ± 10 g per m². Dit zal niet alleen de kwaliteit en de productie verhogen, maar ook de smaak gunstig beïnvloeden.

Het opbermen en de eerste oogst

Zodra de eerste asperges de grond doen barsten kunnen de rijen opgebermd worden. Het is aan te bevelen de grond tussen de rijen los te frezen met een motorhak of een cultivator, en de losse grond een paar dagen te laten opwarmen. Zorg er voor dat de grond mullig en los van structuur is, vrij van aardkluiten en stenen. Maak de bermen voldoende hoog, ± 35 à 40 cm, en voldoende breed. Bij koude en natte gronden geschiedt het opbermen het best in 2 keer waardoor het opwarmen van de grond beter en sneller verloopt. Strijk de ruggen vlak zodat de barstjes van de duwende asperges goed waarneembaar zijn. Oogst elke dag en bij zeer gunstig en warm weer én ‘s morgens én ‘s avonds. De eerste oogst moet vrij kort gehouden worden, en kan tot 15 mei doorgaan. Daarna moeten de asperges goed bemest worden, bij voorkeur met FLORANID PERMANENT of een volwaardige tuinmeststof. Voeg eventueel wat zeewierkalk en patentkali toe. Het aspergeloof moet regelmatig behandeld worden tegen aspergevlieg en aspergekever, deze kunnen grote schade veroorzaken door vreterij (zie INSECTIDE 10ME). Na de oogstperiode blijven de bermen het best behouden om de stengels tot steun te dienen. Na het verwijderen van het afgestorven loof kunnen de bermen terug vlak gemaakt worden. Door gebruik van kalkcyanamide wordt de onkruidontwikkeling in de hand gehouden.

Het verdere teeltverloop

Voor de volgende jaren kan op een zelfde schema gewerkt worden, maar mag er geoogst worden tot 24 juni.

Het afdekken van de aspergebedden

Het gebruik van ASPERFECT ASPERGEFOLIE om de opgebermde aspergebedden af te dekken is een enorme vooruitgang om prachtige witte asperges te oogsten. Starten met de zwarte kant naar boven in de aanvangperiode en in de warmere dagen de witte kant naar boven te gebruiken. De opbrengst wordt tot 20 à 30 % verhoogd, maar ook de kwaliteit van de asperges zal beter zijn.

Zeer belangrijk

Voor, tijdens en ook na de oogstperiode moet veel aandacht besteed worden aan de vochttoestand van de grond in droge periodes. Vooral rond de oogstperiode moet regelmatig en voldoende beregend worden, anders groeien de asperges krom en kunnen ze afsterven.

Bestel nu